นโยบายการใช้คุกกี้


บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือ ในกลุ่มอื่น หรือบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกยิ่งขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมตามประเภทของคุกกี้ดังต่อไปนี้

ประเภทของคุกกี้วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
(Necessary Cookies)

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เนื่องจากมีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย มีความสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าใช้หรือเข้าชมเว็ปไซต์ เช่น การ log in เพื่อเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้เว็บไซต์ในส่วนที่อนุญาตเข้าใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ผ่านระบบของเว็บไซต์ของบริษัทได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
(Analytic Cookies)

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจะเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาข้อมูลเนื้อหาของสินค้าหรือบริการ และเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพที่ดี และมีความเหมาะสมมากขึ้น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ทางบริษัทจะไม่สามารถวัดผล ประเมินปรับปรุง และพัฒนาข้อมูล เนื้อหาของสินค้า หรือบริการและเว็บไซต์ได้
คุกกี้เพื่อช่วยในการใช้งาน
(Functional Cookies)

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อใช้จดจำข้อมูลของท่านผ่านทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านใช้เข้าชมเว็บไซต์รวมถึงในการเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไป เพื่อให้ทางบริษัทสามารถนำไปปรับแต่งข้อมูล เนื้อหา และให้ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องให้ข้อมูลหรือตั้งค่าใหม่ทุกครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้งท่านอาจเข้าชมเว็บไซต์ได้ไม่สะดวก และไม่เต็มประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
(Targeting Cookies)

บริษัทจัดเก็บคุกกี้ประเภทนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อนำไปวิเคราะห์ และแสดงผลในเนื้อหา สินค้าหรือบริการ และโฆษณาที่เหมาะสม และเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น ทางบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยบริษัทจะขอความยินยอมจากท่านในการเก็บคุกกี้ประเภทนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ความยินยอมให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทนี้ ท่านอาจได้รับข้อมูล เนื้อหา และโฆษณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่าน


ข้อมูลการติดต่อและข้อความที่ติดต่อ

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทในการบริหารจัดการเว็บไซต์ และแพลตฟอร์มของบริษัท รวมถึงประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการติดต่อของท่าน และข้อความที่ท่านติดต่อเข้ามายังบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  • เพื่อติดต่อกลับท่านในการให้ข้อมูลที่ท่านร้องขอผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม รวมไปถึงการตอบข้อสอบถามของท่านเกี่ยวกับสินค้า บริการ หรือเรื่องอื่นใด ซึ่งท่านได้สอบถามเข้ามายังบริษัทผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์ม ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอ โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทในเครือในกลุ่มอื่นเพื่อการตอบกลับท่านอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสินค้า หรือบริการของบริษัท มาพัฒนา และปรับปรุงสินค้าหรือการให้บริการของบริษัท